Kangen Water System SD501


公司簡介
還原水介紹
 為何需要還原水?
 還原水歷史
 
產品介紹
 不同PH值及使用
 安裝及使用方法
 產品認証
公司資訊/水的示範
媒體報導/有用資訊
 
各類病症
部份臨床見証(必看)
健康資訊(要健康必看)
 
活動
推廣
大量招聘
相關網站連結
 
聯絡我們
網站地圖
 

Kangen Water
LeveLuk SD501

Kangen Water
LeveLuk Super 501

Kangen Water
Mineral Ion Water
Anespa


Kangen Water
(kangen-water.com.hk)
All Right Reserved!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
產品認証
使用方法

1) 還原水 pH8.0~10.0 2頁
2) 美容水 pH4.0~ 6.5 2頁
3) 強還原水 pH11.0以上(不適合飲用)
1頁
4) 強酸性水 pH2.7以下(不適合飲用)
1頁返回頂層

返回頂層

返回頂層返回頂層
返回頂層

返回頂層


公司簡介 | 還原水介紹 | 為何需要還原水? | 還原水歷史 | 產品介紹 | 不同PH值及使用
安裝及使用方法 | 跟機使用指南 | 產品認証 | 公司資訊/水的示範 | 媒體報導/有用資訊
各類病症 | 部份臨床見証 | 活動 | 推廣 | 相關網站連結 |聯絡我們 | 網站地圖


 
 
Kangen Water System 電解還原水系統 - 好水是健康與長壽之源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kangen-water.com.hk) All Right Reserved!